Feminism - radikal utgångspunkt för politiken | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Tala till punkt
Veronica Svärd

Läsarnas Fria

Feminism - radikal utgångspunkt för politiken

När Feministiskt initiativ kom ut med den feministiska grundideologin som ny utgångspunkt för politiken blev reaktionerna kraftiga. Feminismen hävdar att det personliga är politiskt och ställer nya krav på människor där maktanalysen är i fokus.

När Feministiskt initiativ gick ut med feminism som en egen ideologisk grund och trotsade den gamla höger-vänster-skalan blev många provocerade. Blocktänkandet i politiken blockerar tänkandet. Blocktänkandet hindrar demokratin att utvecklas och hindrar kvinnor och män att bli fria individer med lika rättigheter och förutsättningar. Feministiskt initiativ ropade ut att det var dags för diskriminerade och förtryckta grupper som kvinnor, homo-, bi- och transpersoner och invandrade att gå samman och göra revolution. Inte helt förvånande, reste många svenska män ragg. Några journalister skapade ryktet i media om att feminister anser att "män är djur" och förföljelsen av Feministiskt initiativ var ett faktum.
Hur radikalt är det då med feminism? Hatar feminister män? Några få kvinnor gör det kanske. Kvinnor som blivit utsatta för brutalt våld, våldtäkter, tortyr och mordförsök kanske flera gånger under sitt liv, har nog många argument på lager om varför män bör hållas på lämpligt avstånd.

Jag har förvisso också fått smaka på mäns våld i mitt liv och får dagligen bemöta attityden att jag som kvinna är en andra klassens människa och att det jag säger inte är lika mycket värt som när en man säger det. Men hatar jag män? Anser jag att män är djur? Nej. Möjligen undrar jag ibland varför vissa män som ägnar sig åt våld och övergrepp beter sig så djuriskt. Österrikiska Josef Fritzl är ett exempel.

Väldigt många tjejer och kvinnor lever i återkommande rädsla för män. De går hem på natten och betraktar mer eller mindre omedvetet alla män som potentiella våldtäktsmän. Vetskapen om att det är en minoritet män som faktiskt våldtar, spelar i den situationen mindre roll. För hur kan du veta vem eller vilka som är ett reellt hot mot din säkerhet? Har du som tjej varit oförsiktig och öppnat upp för ett samtal och kanske något mer, och blir våldtagen, ja då anser väldigt många människor och tingsrätter att du får skylla dig själv. Vi lever i ett samhälle där kvinnor saknar full rörelsefrihet, rättsäkerhet och skydd samt berövas sin integritet.

Säkerhetsbegreppet utgår från nationalstaters säkerhet idag. Människor omfattas inte, individer omfattas inte och kvinnor ännu mindre. Det är dags att säkerhetsbegreppet skrivs om! Det är dags att rättsäkerheten utgår även från kvinnors liv.

Det nationalbaserade säkerhetsbegreppet utgår från en nationalistisk syn på världen. Ett "vi och dom"-tänkande där "vi" med våld ska skydda ägodelar från ”dom” farliga andra utlänningarna oavsett om "dom" faktiskt svälter ihjäl eller blir mördade på grund av sin blotta existens.
Världen är uppdelad på ett djupt odemokratiskt sätt idag. Nationalismen är en förlegad syn i vår globala värld. Den bygger på en rasistisk föreställning om att "vi" är bättre och har ett högre människovärde än "de andra". En radikal modern antirasistisk feminism ställer krav på världen, EU och Sverige att riva murarna och låta migrationen vara fri. Att låta människor leva fritt.

Men även om EU skulle öka invandringen kraftigt så skulle det inte rädda EU:s framtida demografiska och ekonomiska utveckling. EU:s befolkning åldras i rasande takt och kvinnor väljer allt oftare bort att föda barn eftersom det i större delen av EU inte är möjligt att kombinera yrkesliv och barnafödande. Kvinnor ställs inför ett ultimatum: Karriär eller barn?

Sverige har en relativt väl utbyggd barnomsorg som gör det möjligt att kombinera arbete och familj, och därför också relativt högt barnafödande. Att dra igång en kraftfull feministisk politik i EU med tvingande skrivningar om barn- och äldreomsorg är därför nödvändigt för att rädda EU:s framtida ekonomi! Kvinnor måste delta fullt ut på arbetsmarknaden, bli ekonomiskt självständiga och kunna leva på sin egen pension. Män måste bli fullvärdiga föräldrar. Men för att män ska få ordentliga förutsättningar att ta sitt fulla föräldraansvar kräver vi feminister att det införs en kvoterad och individuell föräldraförsäkring. När omsorgstagande har blivit könsneutralt och något som engagerar alla människor och samtidigt värdesätts i välfärdspolitiska satsningar, ja då har vi börjat närma oss en feministisk vision. Ett samhälle där alla har förutsättningar att utveckla sin fulla potential, ett samhälle med solidaritet.

Det finns en maktkritisk grundsyn i Feministiskt initiativ som handlar om att alla människor har ett ansvar för sina egna handlingar. Och ju större maktinflytande du har, desto större ansvar. Därför pekar vi också tydligt ut människors och gruppers ansvar: kvinnor som grupp har ett ansvar att delta fullt ut på arbetsmarknaden, män som grupp har ett ansvar att ta hand om sina barn, lämna plats till kvinnor att inta maktpositioner, upphöra med våld och krig.

Feministiskt initiativ menar att natur och djur har ett egenvärde som människor inte har rätt att exploatera och bruka våld på. Den feministiska politiken handlar därför som en konsekvens av det att förorenaren själv får betala. Resenären som väljer miljöfarliga resealternativ ska själv betala. Storkonsumenten ska själv betala.

Köttätaren ska själv betala. Produktionen av animaliska livsmedel står för 18 % av utsläppen av
växthusgaser. Bete och foderodling för animalieproduktion upptar 70 % av världens jordbruksmark. Skövlingen av regnskogen drivs av boskapsuppfödningen, som hela tiden behöver mer landområden för bete och avskogningen är en stor orsak till klimatpåverkan. Animaliesektorn är också den industrisektor som orsakar mest vattenföroreningar, vilket i sin tur bidrar till mänskliga hälsoproblem och brist på rent vatten.
 
Män som grupp är den största miljöboven idag. Kvinnor, världen över, är samtidigt de som drabbas hårdast av de ökande naturkatastroferna på grund av traditionella könsroller, socialt och ansvarsmässigt. Kvinnor löper 14 gånger högre risk än män att dö i en katastrofsituation, vilket har konstaterats efter flera naturkatastrofer. Ett par exempel är att 70-80 % av dem som dog i tsunamin 2004 var kvinnor och vid 1991 års cykloner i Bangladesh var 90 % av offren kvinnor.I en värld där FN beräknar att män äger 99 % av all egendom och män tjänar 90 % av inkomsterna trots att kvinnor utför två tredjedelar av allt arbete är en radikal feministisk politik nödvändig för att det ska bli balans. Män måste betala tillbaka resurser till kvinnor. Män måste avstå maktpositioner. Kvinnor måste kvoteras in i maktcentra över världen. Det är radikal jämställdhetspolitik!

Kvinnors ekonomiskt och socialt utsatta position skapar en grogrund för människohandel och sexslaveri. Även här måste blicken riktas mot den som har makten och pengarna: sexköparen. Alltså män. Att en mindre andel sexsäljare anser sig vara lyckliga med sitt liv i skymundan är inte ett godtagbart skäl till att låta väldigt många fler far mycket illa. En modern feminist vet att det är nödvändigt att förbjuda sexköp så länge kvinnor och unga flickor lever under slavliknande förhållanden. Slavhandeln måste upphöra. Sexualiteten måste vara fri. Fri från tvång och fri från heteronormen.

Äktenskapet är uppbyggt på en homofob uppfattning om att enbart det heterosexuella förhållandet mellan kvinnor och män är det som har stöd av Gud. Problemet är att den svenska lagstiftningen och Gud blandas ihop.

 
Feministiskt initiativ tycker att vi ska skrota Äktenskapsbalken. Vi vill istället införa en ny Samlevnadsbalk som separerar religion och lagstiftning, som skiljer det juridiska kontraktet från sexuella relationer och kärleksförhållanden. Idag blandas det juridiska och ekonomiska ihop med förklaringar om att leva tillsammans i trohet. Men staten har faktiskt inga synpunkter på om någon är otrogen eller slutar älska den andre.
 
Däremot ingår man ett omfattande juridiskt och ekonomiskt kontrakt vid äktenskap. Ett kontrakt som staten faktiskt tar ansvar för att man följer och som det är brottsligt att bryta emot. Detta döljs dock av ett romantiskt skimmer och otydliggör vad kontraktet egentligen går ut på. Om man separerar kärleksförklaringar från juridiskt bindande kontrakt finns ingen anledning att utesluta alla andra samlevnadsformer. Vänner, syskon och storfamiljer som lever ihop finns det många av och de borde få möjlighet att ta del av den trygghet som idag bara gäller dem som idag har möjlighet att, och vill, ingå äktenskap. Staten ska inte värdera om den heterosexuella tvåsamheten ska ha helighetsstatus eller inte, om människor ska genomgå en vigsel eller inte. Staten ska inte hierarkiskt värdera vilken samlevnadsform som är bättre eller sämre än en annan. Vilkas kärlek som är mer värd. Kärlek är alltid bra, oavsett vilken form den tar sig. Politiken ska formas med kärlek och fredliga lösningar som grund.
 
Feministiskt initiativ strävar efter en sekulariserad stat där statens institutioner står fria från religiös påverkan och inblandning både i teori och praktik. Det är det enda sättet att säkra mänskliga rättigheter som abort. Det är också det enda sättet att säkra religionsfrihet. Även den aspekten av religionsfrihet att ateister inte tvingas på religiöst influerade lagar.

Vi kan aldrig överlåta ansvaret för våra egna handlingar till Gud eller någon religiös uttolkare. En feministisk politik ställer krav på människor med makt att ta ansvar för sitt eget beteende. Och den ställer krav på människor att visa respekt och verklig solidaritet! En omfördelning av makt innebär att ge tillbaka utrymme och resurser. Att ge tillbaka tolkningsföreträdet.

Feminister hatar inte män. Vi tror bara att en del av männen kan så mycket bättre än de visar idag. Bara det finns förutsättningar och högre förväntningar från samhället. Det är samhällets och politikens ansvar att se till att förutsättningarna finns.

 
En del hävdar att ”jämställdheten har gått för långt”. Jämställdheten kan aldrig gå för långt. Det säger mer om jämställdhetskritikerna. Antingen vill man ha jämställdhet, eller inte. Vi når inte en jämställd värld över en natt, men vi måste ta tag i åtgärderna på allvar nu om vi någonsin ska nå målet. Det är därför det behövs ett feministiskt parti som driver utvecklingen framåt och samarbetar över gränser.

Veronica Svärd
Styrelseledamot Feministiskt initiativ

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2019 Läsarnas Fria