Våra sjukjournaler läggs ut på internet. | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Inrikes
sidsel bryde

Läsarnas Fria

Våra sjukjournaler läggs ut på internet.

1.juli, på tisdagen, träder Patientdatalagen i kraft.
Bra eller dålig? Hur blir det med vår integritet, säkerhet och sekretesskydd på nätet?

Med hjälp av egna koder och inloggning, kan du hädanefter få läsa dina journaler och provsvar på din hemdator.

Det tar lite tid innan alla äldre journaler är färdigt utlagda på nätet. Inte bara uppkopplingen till internet är en nyhet. Den stora nyheten, är principen om "sammanhållna patientjournaler". Tidigare har de olika enheterna inom vården inte haft tillgång till dina journaler hos annan vårdgivare. Finessen med det nya systemet, är att den som ger dig vård, kan se hela din sjukdomshistoria, dina mediciner, eventuella missbruk och möjliga tidigare fysiska och psykiska diagnoser, kontakter och anteckningar.  Detta övergripande insyn i din kropp och själ har inte varit tillgängligt förut. Syftet skall vara att säkra dig bättre - säker vård.

Det kommer att bli mycket effektivt, förenklande, bra på väldigt många sätt. När du läggs in akut med kärlkramp, ser läkaren på sin dator alla uppgifter han annars hade fått fråga dig om - adress, mediciner, tidigare sjukdomar, allergier osv.

Detta stora sammanhållna journalsystem över hela folket, kommer att bli tillgängligt även för myndigheter som följer upp verksamheten, tx med tillfälliga kontroller av patientjournaler, för att se om de är tillförlitligt och korrekt skrivna, och för övrig kontroll av säkerheten i systemet. Försäkringskassa, Socialstyrelse, smittskyddsenheten kommer att få enklare tillgång till uppgifter. Där kommer att bli begränsad möjlighet att använda sökbegrepp i journaldatabasen, tx söka efter folk på rättspsykiatri, tvångsvård, och farlig smitta. Forskning, statistik, kommer att få använda databasen. Viss IT-personal, kommer också, vid speciella säkerhetstillfällen, få ta del av patientupplysningar.

Detta blir tidsbesparande och kostnadseffektivt för vården och byråkratin.

Ansvaret för patientsäkerheten och integriteten är en kärnfråga i lagen, där vissa element inte är helt klara. Dock skall sekretessskyddet vara stort och vårdgivarens ansvar tydliggöras. Han får inte ens glömma ett USB-minne någonstans, om det innehåller patientupplysningar. Vårdgivarna skall hela tiden arbeta med riskanalyser och kontrollera säkerheten.

Även privat vård och vård med delad ägareskap ingår i Patientdatalagen. För dessa är inte ansvaret kring säkerheten klar.

IT-systemen och deras säkerhet är under uppbyggnad.

Patienten får möjlighet att spärra journaler. I sådana fall, skall vårdgivaren berätta om den fara patienten då kan utsätta sin hälsa för.

Hur man spärrar en journal, vet ingen riktigt, inte ens juristen på Socialstyrelsen. Att uppgifter är spärrade, kommer att synas på skärmen hos din läkare.

Vilka journaler som får spärras framgår inte tydligt. Allergier, tvångsvård, rättspsykiatri, farlig smitta, läkemedelsmissbruk får inte spärras. Journaler från missbrukskliniker, som narkotika och alkohol, får troligen inte spärras.

Förövrigt verkar det som om man får spärra känsliga uppgifter. Vilka och hur är inte klart.

Man har ingen möjlighet att undvika att få sina journaler utlagda på nätet.

Man har ingen möjlighet att hindra eller styra legalt insyn. Man får se om någon öppnat ens journal, men inte vem.

Mina källor är regeringen.se, Socialdepartementet, Socialstyrelsen. Man söker på Patientdatalagen.

Där står inget någon stans, om ifall patienterna kan komma att känna oro. Fast man har nog tänkt på den saken. Socialdepartementet råder därför vårdgivare att skylta sina väntrum med ett fall, där en medvetslös 82-årig kvinna inte fick sina livsviktiga mediciner på sjukan, för personalen hade inte tillgång till journalen över hennes mediciner och doseringar.

Å andra sidan finns där många berättelser om hur en vårdsökande sett sig tvungen att byta läkare, för att slippa undan "gamla synder", som missbruk, psykiska besvär, hypokondri, könssjukdom, sociala missförhållanden. Patienter har inte fått vård för sina symptom, utan fått besked om att smärtan är "psykisk" - eller "detta har du supit på dig" - eller "asylsökande spelar upp". Det är faktiskt ganska vanligt. Läkarekåren  består av människor. Där kan finnas helt vanliga fördomar och bristande empati, till och med svag yrkeskunskap och direkt oansvarighet.

Att få rättelse i felaktig och kränkande journal, är mycket tidsödande och rättelsen måste både vårdgivare och patient komma överens om. - Det är omöjligt att få helt godtagbar rättelse. Många skaffade därför ny vårdkontakt och säkrare, ibland livsviktig vård. Numera följer de diskrediterande journalerna efter en, så det går inte att fly sitt öde. Man får kämpa emot, om man har krafterna.

Detta aspektet finns inte med i den nya Patientdatalagen.

Norska Staten har nu dataintrång på sina hemsidor, även sekretessbelagda, vilka sedan spridit virus vidare till kommunerna. Brottslig liga har kunnat ta över datorer och använda dem i kriminellt syfte. - Exempel på internet-säkerheten.

Innebygd i Patientdatalagen, finns tydliga element av övervakning, i tillägg till de utmärkta syftena. Detta bör man tänka på, när man söker vård. Läkaren har ingen tystnadsplikt. Man kan ju passa sin tunga. Särskilt hos psykologen, för uppgifterna kommer att kunna läsas av annan vårdpersonal.

Bliv sedan inte chockad när du läser din journal på datorn. Journaler är indiskreta. Många får läsa dem.

FRA -  Patientdatalagen -  Socialtjänsten vill ha samma "sammanhållna journalföring" som Sjukvården nu fått. Göran Hägglund vill DNA-registrera hela folket. Eu vill registrera bloggarna. Polisen vill komma in i blodbanken, med prover på alla födda efter 1975. Skatteverket vill samköra med Försäkringskassa och sjukvård. Kameraövervakningen blir ständigt tätare. Arbetslösa övervakas. Vabbföräldrar övervakas för mer pengar än de lurar staten på. Allt detta snabba Allians-ryck.

Hur kul? Hör och häpna: just under dessa två veckor som gått sedan folk började lunka ner på stranden, har 6 --  SEX system med innebygd övervakning av hela befolkningen sett eller anat dagens ljus. Alla för vår säkerhet. Två är genomförda. Hur snabbt kommer de andra rullande? Försäkringsbolagen har omfattande sjukjournalregister på sina försäkringskunder. Det är i lagens gråzon. Bolagen spar uppgifterna ändå, även efter försäkringstagarens död.

Merparten av oss kommer inte att märka den nya Patientdatalagen. Den kommer att underlätta för vården. Integriteten är en annan femma. Men har man "rent mjöl i påsen", då spelar inte ens FRA någon roll.

Det mystiska är dock, att trots alla dessa kontrollmedel av allmänheten, är det omöjligt att stoppa skattesmitare från att tvätta miljardförmögenheter i idylliska öparadis. Var saknas en kamera? En lag? En genomskinlighet?

Så - dagens litania gjord. Nu går vi alla ut på stan under videobevakning, helt trygga, för Storebror ser oss, till och med om vi bara har en femma kvar av socialbidraget.

Sidsel Bryde. 29 juni. I övermorgon debuterar våra sjukdomar på nätet.

 

 

 

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2017 Läsarnas Fria